เรามาดูประโยชน์ของ มะพร้าว กันดีกว่า Health Benefits of Coconut (the Tree of Life)

 

Coconut
The Tree of Life!

 

มะพร้าว (เนื้อ น้ำ น้ำมัน กะทิ ยอดอ่อน เปลือก ใย กะลา และ ก้าน ฯลฯ) มีประโยชน์ มากมายหลายอย่างยิ่งกว่าตัสไม้อื่นๆ ดังนั้นจึงถูกขนานนามว่า ต้นไม้แห่งชีวิต
น้ำมะพร้าว ใช้เป็นเครื่องดื่มเกลือแร่ได้ เนื่องจากอุดมไปด้วยโพแทสเซียม นอกจากนี้น้ำมะพร้าวยังมีคุณสมบัติปลอดเชื้อโรค และเป็นสารละลายไอโซโทนิก ซึ่งด้วยเหตุนี้จึงสามารถนำน้ำมะพร้าวไปใช้ฉีดเข้าหลอดเลือดเวน ในผู้ป่วยที่มีอาการขาดน้ำหรือปริมาณเลือดลดผิดปกติได้
Throughout the centuries in tropical countries, the health benefits of coconut have been well-known.  In these countries where it is grown, the coconut has many uses, including food, fuel, timber, drink, medicine and more. The coconut, therefore, is often referred to as the “tree of life.”
Coconut in Traditional Medicine

People from many diverse cultures, languages, religions, and races scattered around the globe have revered the coconut as a valuable source of both food and medicine. Wherever the coconut palm grows the people have learned of its importance as a effective medicine. For thousands of years coconut products have held a respected and valuable place in local folk medicine.

In traditional medicine around the world coconut is used to treat a wide variety of health problems including the following: abscesses, asthma, baldness, bronchitis, bruises, burns, colds, constipation, cough, dropsy, dysentery, earache, fever, flu, gingivitis, gonorrhea, irregular or painful menstruation, jaundice, kidney stones, lice, malnutrition, nausea, rash, scabies, scurvy, skin infections, sore throat, swelling, syphilis, toothache, tuberculosis, tumors, typhoid, ulcers, upset stomach, weakness, and wounds.

Because the coconut has a high amount of saturated fat, for many years the health benefits of coconut were questioned and it was routinely discarded as part of a nutritious diet. Studies lumped all saturated fats together with animal fats and high cholesterol but failed to consider that the coconut’s high concentration (over 50%) of lauric acid made it a natural healer for diseases and conditions caused by of viruses, bacteria, and fungi. Plus, the anti-oxidants in a coconut actually help to fight heart disease and cancer, rather than cause them.
Coconut in Modern Medicine

Modern medical science is now confirming the use of coconut in treating many of the above conditions. Published studies in medical journals show that coconut, in one form or another, may provide a wide range of health benefits. Some of these are summarized below:
 

·     Kills viruses that cause influenza, herpes, measles, hepatitis C, SARS, AIDS, and other illnesses.
·     Kills bacteria that cause ulcers, throat infections, urinary tract infections, gum disease and cavities, pneumonia, and gonorrhea, and other diseases.
·     Kills fungi and yeasts that cause candidiasis, ringworm, athlete's foot, thrush, diaper rash, and other infections.
·     Expels or kills tapeworms, lice, giardia, and other parasites.
·     Provides a nutritional source of quick energy.
·     Boosts energy and endurance, enhancing physical and athletic performance.
·     Improves digestion and absorption of other nutrients including vitamins, minerals, and amino acids.
·     Improves insulin secretion and utilization of blood glucose.
·     Relieves stress on pancreas and enzyme systems of the body.
·     Reduces symptoms associated with pancreatitis.
·     Helps relieve symptoms and reduce health risks associated with diabetes.
·     Reduces problems associated with malabsorption syndrome and cystic fibrosis.
·     Improves calcium and magnesium absorption and supports the development of strong bones and teeth.
·     Helps protect against osteoporosis.
·     Helps relieve symptoms associated with gallbladder disease.
·     Relieves symptoms associated with Crohn's disease, ulcerative colitis, and stomach ulcers.
·     Improves digestion and bowel function.
·     Relieves pain and irritation caused by hemorrhoids.
·     Reduces inflammation.
·     Supports tissue healing and repair.
·     Supports and aids immune system function.
·     Helps protect the body from breast, colon, and other cancers.
·     Is heart healthy; improves cholesterol ratio reducing risk of heart disease.
·     Protects arteries from injury that causes atherosclerosis and thus protects against heart disease.
·     Helps prevent periodontal disease and tooth decay.
·     Functions as a protective antioxidant.
·     Helps to protect the body from harmful free radicals that promote premature aging and degenerative disease.
·     Does not deplete the body's antioxidant reserves like other oils do.
·     Improves utilization of essential fatty acids and protects them from oxidation.
·     Helps relieve symptoms associated with chronic fatigue syndrome.
·     Relieves symptoms associated with benign prostatic hyperplasia (prostate enlargement).
·     Reduces epileptic seizures.
·     Helps protect against kidney disease and bladder infections.
·     Dissolves kidney stones.
·     Helps prevent liver disease.
·     Is lower in calories than all other fats.
·     Supports thyroid function.
·     Promotes loss of excess weight by increasing metabolic rate.
·     Is utilized by the body to produce energy in preference to being stored as body fat like other dietary fats.
·     Helps prevent obesity and overweight problems.
·     Applied topically helps to form a chemical barrier on the skin to ward of infection.
·     Reduces symptoms associated the psoriasis, eczema, and dermatitis.
·     Supports the natural chemical balance of the skin.
·     Softens skin and helps relieve dryness and flaking.
·     Prevents wrinkles, sagging skin, and age spots.
·     Promotes healthy looking hair and complexion.
·     Provides protection form damaging effects of ultraviolet radiation form the sun.
·     Helps control dandruff.
·     Does not form harmful by-products when heated to normal cooking temperature like other vegetable oils do.
·     Has no harmful or discomforting side effects.
·     Is completely non-toxic to humans.
The health benefits of coconut meat include its vitamin and mineral content, which consists of large amounts of calcium, potassium, phosphorus, magnesium, as well as some of the B complex vitamins and natural electrolytes. Coconut juice, which is the liquid you hear when you shake a coconut, is also just as good for you if not more so. The coconut contains plenty of fiber which helps with digestion and the treatment of constipation.
Coconut is used by people trying to lose weight because it is said to speed up the body’s metabolism or the rate at which calories are burned. The fat content of coconut has its own health benefits--it makes you feel full so you don’t overeat or crave between-meal snacks.
In order to get the most benefits from your coconut, make sure to pick one that is heavy and makes the loudest sloshing noises when shaken.
Nutritive Values (per 100 gm):
·         Vitamin A
·         Vitamin B
·         Vitamin C (2 mg)
·         Thiamine (10 mg)
·         Riboflavin
·         Niacin
·         Calcium (21 mg)
·         Iron (2 mg)
·         Phosphorus (98 mg)
·         Fat (27 gm)
·         Carbohydrates (14 gm)
·         Protein (3.4 gm)
 
Other Health Benefits of Coconut:
 
·         Prevents simple goiter (enlarged non-toxin thyroid) because of its organic iodine content.
·         Good body builder, so it is good recommended for building up the body muscles of thin and emaciated individuals.
·         Constipation and for any build-up of gas in the stomach and intestinal tract.
·         Coconut milk has been found to help cases of sore throat as well as relieving stomach ulcers.
·         Coconut oil has been found to heal cuts, scratches, burns, and sunburns.
·         The oil has also been recommended for facial massage and is reported to be good as a wrinkle remover.
·         Coconut oil is also good for the scalp and hair, and makes hair dressing unnecessary.
·         Intake of at least 2 Tbsp. of Virgin coconut oil per day can lessen your Vitamin E requirement.
·         Coconut juice is good for kidney and urinary bladder problems.
 
 
Sources:
 
The Coconut Research Center (http://www.coconutresearchcenter.org/)

 

 

Undefined